Wednesday, 23 April 2014 09:55 pm
TRUST IEO : T= Testimonial R= Responsibility U= U are our life S= System Service Support T= Truth สถาบันแนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ โครงการที่อยู่ในความดูแล, Work and Travel, Career Training, Internship, Work and Study, Counselling, Student Exchange, Au Pair ... ขอบคุณที่เชื่อมั่นและไว้ใจให้เราเป็นผู้ดูแลคุณ ...

Career Training / Internship in USA, Internship in UK, Internship in Australia

Home Contact us

โครงการฝึกงานต่างประเทศ Internship

Apply Online login system Resume Online
สามารถคุยกับเจ้าหน้าที่ผ่านทาง
Line : ieostudyabroad
Call Center : 0-2650-3532-3
Hotline : 0-8900-63218 (24 Hrs.)

เปิดทำการทุกวัน : 9:00 น. - 17:30 น.
Au PairInternshipStudy AbroadMBAWork and StudyStudent ExchangeWork and Travel
Career Training / Internship Programs
โครงการฝึกวิชาชีพต่างประเทศ
Keyword : Internship, Training, Career Training, Internship USA, Internship UK, Internship Australia, Internship UK, Entry Level, ประสบการณ์ในต่างประเทศ, ฝึกวิชาชีพต่างประเทศ, ฝึกงานต่างประเทศ
Internship

      โครงการ Internship เป็นลักษณะเดียวกันกับ Work and Travel Program แต่จะเน้นการฝึกวิชาชีพ ในองค์กรที่มีตำแหน่งงานระดับ Entry-Level Position ในขณะที่ Work & Travel จะเน้นงานการฝึกวิชาชีพด้านบริการ นอกเหนือจากนี้แตกต่างกันเรื่องระยะเวลาของโครงการ คือรับตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไปและสูงสุด 18 เดือน โดยเปิดรับนักศึกษาหรือหนุ่มสาวรุ่นใหม่ที่กำลังทำงานอยู่ก็ได้ ที่สนใจจะเดินทางไปหาประสบการณ์ในต่างประเทศ เพื่อฝึกฝนทักษะทางภาษา เรียนรู้วิชาชีพ และระบบการทำงานของ ชาวอเมริกันในสาขาวิชาต่างๆ ที่ได้ร่ำเรียนมาได้หลากหลายสาขาด้วยกัน ทั้งนี้บริษัทและองค์กรที่เข้าร่วมโครงการ Internship นี้ได้คัดสรรมาอย่างดี

ประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วมโครงการ Internship จะได้รับ

 • ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลและใช้กันแพร่หลายในโลกของธุรกิจสากลดังนั้นได้ฝึกฝน
  ภาษากับเจ้าของภาษาโดยวิธีธรรมชาติ
 • ได้รับประสบการณ์จริงจากการปฏิบัติงานที่ประเทศสหรัฐอเมริกาอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
  และได้รับค่าตอบแทนในขณะเดียวกัน
 • มีโอกาสที่จะนำประสบการณ์ที่ทำงานในต่างแดนเพื่อกลับมาพัฒนาประเทศ
 • ได้รับทั้งความเพลิดเพลินในท่องเที่ยวและศึกษาวัฒนธรรมในอเมริกา
 • เมื่อจบโครงการมอบเกียรติบัตรให้แก่นักศึกษาเมือจบโครงการ Internship

ฝึกงานโครงการ Internship ในประเทศชั้นนำของโลก

เรานำท่านสู่โลกของการฝึกงานในประเทศระดับชั้นนำของโลก...

Internship
USA
Internship
UK
Internship
Australia
Internship
Canada
Internship
Singapore
Internship
China
Internship
France

 

** คลิ๊กแถบเพื่อเลือกดูโครงการ Internship ของแต่ละประเทศ ได้แก่ Internship อเมริกา, Internship อังกฤษ, Internship ออสเตรเลีย

สามารถดูเงื่อนไขการคืนเงินกรณีที่มีการยกเลิก แก้ไข เปลี่ยนแปลง ได้ที่นี่

Internship

 •      USA      
 • United Kingdom
 •    Australia   
 •    Canada   
 • Singapore
 •      China     
 •    France   
 •      Spain     
 • New Zealand

Internship/Career Training Programs in USA
โครงการฝึกงานด้านการโรงแรมที่ประเทศอเมริกา

Student Exchange

       โครงการฝึกงานที่ประเทศสหรัฐอเมริกา( Internship / Career Training in USA ) เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาและบุคลทั่วไป ได้ฝึกงานตามสาขาที่เรียนจบมาหรือมีประสบการณ์ตามสายงานนั้น 5 ปีขึ้นไป เป็นระยะเวลาตั้งแต่ 6-18 เดือน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนการเข้าสู่โลกของการทำงาน และเพิ่มประสบการณ์การทำงานให้กับนักศึกษา รวมทั้งเปิดโอกาสการเรียนรู้วัฒนธรรม และระบบการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพของนานาชาติอีกด้วย

โดยแยกโครงการออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ Internship USA และ Career Training USA

1. Internship USA

 • อายุระหว่าง 20-35 ปี
 • กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท
  หรือสำเร็จการศึกษาไม่เกิน1 ปี (นับถึงวันสัมภาษณ์
  วีซ่า)ในสาขาวิชาที่ต้องการไปฝึกงาน
 • ระยะเวลาโครงการ 3-12 เดือน

2. Career Training

 • อายุระหว่าง 20-35 ปี
 • จบการศึกษาตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป และมีประสบการณ์การทำงานใน
  สาขาที่ต้องการฝึกงาน อย่างน้อย 1 ปี หรือมีประสบการณ์ทำงานใน
  สาขาที่ต้องการฝึกงานอย่างน้อย 5 ปี (ในกรณีที่ไม่จบตรงสายกับที่ต้องการไปฝึกงาน)
 • ระยะเวลาโครงการ 12 เดือน

Student Exchange

คุณสมบัติอื่น ๆ

 • มีทักษะภาษาอังกฤษดี               
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี ทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน และสามารถปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่นได้
 • กำลังศึกษา หรือจบการศึกษา หรือมีประสบการณ์การทำงาน ตรงกับสายวิชาที่
  ต้องการเข้าร่วมโครงการเท่านั้น

สาขาที่สามารถเข้าร่วมโครงการ Internship ได้แก่

 • Hospitality and Tourism (ระยะเวลาโครงการสูงสุด 12 เดือน)                       
 • Management, Business, Commerce and Finance            
 • Public Administration and Law             
 • The Sciences, Engineering and Architecture.
 • Information Technology

...สามารถเข้าไปดูงานของแต่ละสาขาได้ที่นี่ค่ะ...

บริษัทชั้นนำที่เข้าร่วมโครงการ อาทิเช่น

และบริษัทชั้นนำอื่นๆอีกมากมายที่ทางสถาบันคัดสรรมาให้ทุกท่านได้เลือกในสิ่งที่ดีที่สุด สัมผัสประสบการณ์เหนือระดับที่หาไม่ได้จากที่ไหน

ประเภทของผู้สมัคร

 • Premium Placement คือ ผู้สมัครที่ต้องการเลือกนายจ้างผ่านระบบฐานข้อมูล
 • Independent Placement คือ ผู้สมัครดำเนินเรื่องขอฝึกงานกับนายจ้างโดยตรง

เอกสารประกอบในการเข้าร่วมโครงการ

 • Applicationขององค์กร (กรอกรายละเอียดที่สถาบันฯหลังจากได้รับการยืนยันการเข้าร่วมงาน)
 • รูปถ่ายขนาด 2 x 2 นิ้วจำนวน 2 รูป ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
 • Cover Letter
 • Letter of Recommendation ( 2 ฉบับ)
 • หนังสือรับรองการศึกษา ฉบับภาษาอังกฤษ
 • Transcript ฉบับภาษาอังกฤษ
 • ผลการทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ

ประเภทของวีซ่า

วีซ่าประเภท J 1 โดยทาง IEO Study Abroad เป็นผู้ดำเนินการด้านวีซ่าให้ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ Internship จะสามารถฝึกงานและท่องเที่ยวใน
สหรัฐอเมริกาได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายในระยะเวลาและเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น โครงการนี้เป็นโครงการอยู่ภายใต้รัฐบาลอเมริกา Department of State
มีวัตถุประสงค์เพื่อเน้นการฝึกอบรมและการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม มิใช่การจัดหางานในตลาดแรงงาน !!

สัมผัสประสบการณ์เหนือระดับที่หาไม่ได้จากที่ไหน

โครงการฝึกงานที่ประเทศสหรัฐอเมริกากับ IEO ที่ได้รับความร่วมมือจากกลุ่มโรงแรมระดับ 5 ดาว ในประเทศสหรัฐอเมริกา ขอเชิญน้องๆที่เรียนสาขาการโรงแรมสัมผัสประสบการณ์เหนือระดับ ในระหว่างฝึกงาน กับมาตรฐานระดับ World Class ที่หาไม่ได้จาก ที่ไหนนอกจากที่นี่ที่เดียวค่ะ.....

หมายเหตุ... Bank Statement : ผู้เข้าร่วมโครงการ Internship in USA หรือผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ ต้องมีเงินหมุนเวียนในบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน จำนวน 150,000 บาท เป็นอย่างน้อย

 โครงการ Internship / Training in UK 

Internship in UK

โครงการฝึกงานด้านการโรงแรมและการครัวที่ประเทศอังกฤษ ผ่านวีซ่าประเภทการทำงานและการฝึกงาน ได้เปิดโอกาสให้นิสิต/นักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ที่ต้องการทำงานและฝึกงานในธุรกิจด้านการโรงแรมและการครัว โดยผู้สนใจเข้าร่วมโครงการต้องเป็นนักศึกษาหรือผู้ที่สำเร็จการศึกษาทางด้าน การโรงแรมและการครัว ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการไม่ต้องมีประสบการณ์การทำงานด้านการโรงแรมและการครัวมาก่อน เมื่อ เข้าร่วมโครงการ ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้เรียนรู้ประสบการณ์จากการทำงานจริง รวมถึงการฝึกทักษะและพัฒนาการภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษาโดยตรง พร้อมทั้งยังได้เรียนรู้ชีวิตความเป็นอยู่และวัฒนธรรมของชาวต่างชาติ ซึ่งตามกฎหมายในประเทศอังกฤษ อนุญาตให้ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้ฝึกทำงานที่ถูกต้องตามกฎหมาย และได้รับเงินค่าแรง รวมเป็นระยะเวลานานถึง 6 และ12 เดือน โดยมีหน่วยงานที่ทำการคัดสรรโรงแรมที่มีมาตรฐาน ตามที่กำหนดไว้ ลักษณะของการฝึกงาน จะเป็นงานในธุรกิจด้านการโรงแรม และงานครัว ซึ่งจะมีบุคลากรเป็นผู้ที่มีความรู้และมีประสบการณ์โดยตรงมาถ่ายทอดความรู้ และความสามารถตลอดจนการดูแลผู้ที่เข้าร่วมโครงการ

คุณสมบัติผู้สมัคร

  1. อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป
  2. จบการศึกษาไม่เกิน 6 เดือน
  3. มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
  4. กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษาแล้วในระดับปริญญาตรี/ปริญญาโท สาขาการโรงแรม และสาขาที่เกี่ยวข้อง 
  5. มีความเข้าใจในโครงการเป็นอย่างดี มีความพร้อมที่จะปรับตัวเพื่อเรียนรู้วิถีการดำเนินชีวิต และการทำงานร่วมกับชาวต่างชาติ แลสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ด้วยตัวเอง
  6. หากผู้สมัครจะต้องมีคะแนนสอบ Pearson หรือ IELTS 5.5 จะเป็นประโยชน์อย่างมาก
Internship in UK

สิ่งที่ผู้เข้าร่วมโครงการ Internship / Training in UK จะได้รับ

ผู้เข้าร่วมโครงการจะมีโอกาสได้สัมผัสการทำงานร่วม กับองค์กรชั้นนำที่ได้ผ่านการคัดสรรมาแล้วว่าสามารถฝึกสอนให้ผู้เข้าร่วม โครงการมีความพร้อมสำหรับโลกการทำงาน ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับประสบการณ์การทำงานตามความรู้ความสามารถโดยตรง ซึ่งเป็นการฝึกงานกับโรงแรมชั้นนำระดับ 5 ดาว ทางโรงแรมมีค่าตอบแทนในการฝึกงานเป็นอัตราต่อชั่วโมง สำหรับค่าตอบแทนนั้นเริ่มต้นที่อัตราขั้นต่ำ £ 5.93 ต่อชั่วโมง

ประมาณค่าตอบแทนที่ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับ

ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับค่าแรงในการฝึกงานเป็นอัตราต่อชั่วโมง ดังนั้นสาหรับผู้ที่มีอายุระหว่าง 18-22 ปี จะได้รับอัตรา £4.60 ต่อชั่วโมง และสาหรับผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 22 ปีขึ้นไป จะได้รับค่าแรงในอัตรา £6.00 และเฉลี่ยชั่วโมงการฝึกทางาน 40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

ขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการ

 • สมัครเข้าร่วมโครงการออนไลน์ที่นี่ สมัครออนไลน์ หรือมาสมัครด้วยตนเองที่สถาบัน
 • ชำระค่าโครงการส่วนแรก (รวมอยู่ในค่าโครงการทั้งหมด)
 • ส่ง สำเนาหนังสือเดินทาง พร้อม Resume เป็นไฟล์ Microsoft word ต้องประกอบด้วย

         A. ประวัติ พร้อมรูปถ่าย
         B. เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ และ email address
         C. ข้อมูลส่วนตัว
         D. ประสบการณ์การทำงาน
         E. รายละเอียดการศึกษา

 • ส่งด้วยตัวเองหรือ ผ่านทาง Email: info@ieo.co.th ( ใส่ชื่อเรื่องว่า Internship uk )
 • สัมภาษณ์เพื่อวัดระดับภาษาอังกฤษกับองค์กร
 • สัมภาษณ์กับนายจ้าง หรือ ตัวแทนนายจ้าง
 • เมื่อผ่านการสัมภาษณ์ เซ็นเอกสารเข้าร่วมโครงการ
 • ชำระค่าเข้าร่วมโครงการส่วนที่เหลือ และค่าธรรมเนียมวีซ่า
 • เตรียมเอกสารสำหรับยื่นขอวีซ่า
 • ส่งรายละเอียดการเดินทางให้ IEO เตรียมข้อมูลการเดินทาง เดินทางไปเข้าร่วมโครงการ

Internship UK จะต้องมีผลคะแนน IELTS อย่างต่ำ 5.5 หรือผลการทดสอบจากข้อสอบที่มีชื่อว่า PEARSON มายื่น

CareerTraining UK

ตัวอย่างโรงแรมชั้นนำที่เข้าร่วมโครงการ

ขอแนะนำ !! โครงการฝึกงานพร้อมเรียนตามหลักสูตร ที่ประเทศอังกฤษ Internship UK Plus Study รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่ !!

หมายเหตุ **
โครงการ internship ระยะเวลา 6 เดือน น้องที่ทำการสมัครจะต้องเปิดบัญชีเป็นชื่อของตัวเอง และต้องนำเงินเข้าในบัญชีในระยะเวลา 3 เดือนติดต่อกันและเดือนละไม่ต่ำกว่า 50,000 บาท ภายในระยะเวลา 3 เดือนน้องจะต้องไม่มีการถอนเงินในบัญชีออกมาเด็ดขาดจนกว่าจะสัมภาษณ์วีซ่าผ่านค่ะ **

สามารถ download แบบฟอร์มค่าใช้จ่ายเข้าร่วมโครงการ Internship in UK

 HOSPITALITY INTERNSHIP/TRAINING IN AUSTRALIA 
(โครงการฝึกงานด้านการสายงานการบริการการโรงแรม การครัว และร้านอาหารที่ประเทศออสเตรเลีย)

CareerTraining Australia

       โครงการฝึกงานที่ประเทศออสเตรเลีย เป็นโครงการที่เปิดให้นิสิตนักศึกษา และบุคคลคนทั่วไปที่มีอายุระหว่าง 18 – 30 ปี ได้ฝึกงานตามด้านสายงานครัวที่เรียนมา หรือที่มีประสบการณ์ดังกล่าว โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะได้เรียนรู้ และได้รับประสบการณ์จริง จากการฝึกงาน อนุญาตให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ฝึกงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ของประเทศออสเตรเลีย เป็นระยะเวลานาน 12 เดือน ลักษณะการทำงานส่วนใหญ่จะเป็นงานในด้านโรงแรม และร้านอาหาร ระดับคุณภาพ โดยจะมีบุคลากร และผู้มีประสบการณ์เป็นผู้ให้ความรู้ตลอดจนการดูแลผู้เข้าร่วมโครงการ

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ

-   มีอายุระหว่าง 18 – 30 ปีบริบูรณ์ มีสิทธิ์สมัครวีซ่าประเภท Occupational Training Visa OTV
-   มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษที่ดี
-   จบการศึกษาหรือมีประสบการณ์การทำงาน ตรงกับสายวิชาที่ต้องการเข้าร่วมโครงการ
-   มีความเข้าใจในโครงการเป็นอย่างดีพร้อมปรับตัวเพื่อเรียนรู้วิถีการดำเนินชีวิตการทางานร่วมกับชาวต่างชาติ และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าด้วยตัวเองได้

ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ

ลำดับที่ รายการ ราคา (บาท)
1
Application Fees (Non-Refundable)
6,500
2
Occupational Training Visa (OTV)
12,500
3
Program Fees (12 Months):
    -  งวดที่ 1 (ชำระก่อน 50% จาก 94,000 บาท)
    -  งวดที่ 2 (ชำระหลังจากได้รับการยืนยันงานและวีซ่าได้รับการอนุมัติ)
94,000
47,000
47,000
4
Additional Fees (Optional):
    -  Airport Pick Up
    -  Insurance (Caremed) ราคาโดยประมาณ
    -  ค่าส่งเอกสารไปเมืองนอก


2,500
13,000
2,500

หมายเหตุ:
- โครงการ Internship Australia ผู้สมัครจะต้องทำการสมัครวีซ่าก่อน ก่อนที่นายจ้างจะคัดเลือก
- ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องชำระค่าสมัคร ค่าวีซ่า OTV และค่าโครงการ 50% ของค่าโครงการเต็ม
- อัตราข้างต้นยังไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบิน , ค่าที่พัก, ค่าแปลเอกสาร, ค่าดำเนินการเอกสาร, airport pickup, ค่าประกัน และค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ของผู้เข้าร่วมโครงการ

ข้อมูลโครงการ

ระยะเวลาโครงการ 12 เดือน
อัตรารายค่าตอบแทน AUD 420 ต่อสัปดาห์ / AUD1,820
ชั่วโมงการทำงาน อยู่ระหว่าง 35.5 – 40 ชั่วโมง ต่อ สัปดาห์
ระยะเวลาในการสมัครโครงการ สามารถสมัครโครงการได้ตลอดทั้งปี
ระยะเวลาในการดำเนินการ อยู่ระหว่าง 6 เดือน

หมายเหตุ : สถานที่ที่ฝึกงานขึ้นอยู่กับทางนายจ้างอนุมัติและยอมรับ ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถเลือกนายจ้างได้ แต่ท้ายที่สุดคนที่อนุมัติการฝึกงานที่ออสเตรเลีย คือ นายจ้าง (Host Company) ดังนั้น ผู้เข้าร่วมโครงการต้องมีความยืดหยุ่นสูง และกรุณาอ่านกฎการคืนเงินที่เอกสาร Invoice และทางหน้าเว็บไซด์ IEO Study Abroad

Internship

:: สามารถ download เอกสารค่าใช้จ่ายโครงการฝึกงานที่ประเทศออสเตรเลียได้ที่นี่ค่ะ ::
:: สามารถ download เอกสารรายละเอียดโครงการฝึกงานที่ประเทศออสเตรเลียได้ที่นี่ค่ะ ::

ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมโครงการ

1. ส่ง Resume มายัง info@ieo.co.th เพื่อทำการพิจารณาเบื้องต้น
2. ศึกษาข้อมูลโครงการแบบละเอียด
3. กรอกใบสมัครออนไลน์ Application Online ที่ www.ieostudyabroad.com
4. ยืนยันการเข้าร่วมโครงการโดยชําระค่าธรรมเนียมโครงการและค่าโครงการ 50% พร้อมกับดำเนินการด้านเอกสารต่างๆ และวีซ่า
5. หลังจากที่ได้รับการยืนยันจากทางนายจ้างเป็นที่เรียบร้อย ชําระค่าโครงการ 50% ที่เหลือ

Refund Policy : เงื่อนไขการคืนเงินค่าโครงการ Internship Australia

 • IEO Study Abroad ขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถทำการคืนเงินค่าสมัครจำนวน 6,500 บาทถ้วนไม่ว่าในกรณีใดๆทั้งสิ้น
 • ในกรณีที่วีซ่าไม่ได้รับอนุมัติจากทางออสเตรเลีย และ IEO Study Abroad ขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถคืนเงินค่าสมัครและค่าวีซ่าไม่ว่าด้วยในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • ในกรณีที่วีซ่าไม่ได้รับการอนุมัติ IEO จะทำการคืนเงินในส่วนของค่าโครงการที่ผู้เข้าร่วมโครงการได้ชำระมาแล้ว 50% ของค่าโครงการเต็ม เงินส่วนนี้ จำนวน 47,000 บาทถ้วน IEO Study Abroad จะทำการคืนเงินจำนวนนี้ให้เต็มจำนวน
 • ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมโครงการมีความประสงค์จะยกเลิกโครงการกลางคัน IEO ขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถทำการคืนเงินสำหรับค่าใช้จ่าย ดังต่อไปนี้ ไม่ว่าในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น

 •           - ค่าสมัคร 6,500 บาท
            - ค่า OTV Visa 12,500 บาท
            - ค่าโครงการ 50% งวดแรก 47,000 บาท
            - ค่าโครงการ 50% งวดสุดท้าย 47,000 บาท

  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ IEO Study Abroad 

  Tel :  026503532-33   Hotline : 0890063218   E-mail : info@ieo.co.th
  Website : www.ieostudyabroad.com   Whatsapp : 0909024356
  Facebook : www.facebook.com/ieostudyabroad

  หมายเหตุ... Bank Statement : ผู้เข้าร่วมโครงการ Internship in Australia หรือผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ ต้องมีเงินหมุนเวียนในบัญชีย้อนหลัง 1 เดือน จำนวน 200,000 บาท เป็นอย่างน้อย

    INTERNSHIP CANADA 
  โครงการฝึกงานที่ประเทศแคนาดา

  Internship in Canada   โครงการที่เปิดโอกาสให้น้อง ๆ ได้มีโอกาสทำงานในดินแดนที่สวยงามที่เทือกเขาร็อคกี้ ณ เมือง Banff, Canmore และ Lake Louise  ในมณฑล Alberta  การทำงานจะเป็นงานด้านบริการทั้งในส่วนหน้า Front Office / Food & Beverage และส่วนหลัง ได้แก่ Housekeeping / Culinary /Bakery ที่โรงแรม รีสอร์ท หรือร้านอาหาร


  โครงการจะแบ่งเป็น 2 แบบคือ  การทำงานเพียงอย่างเดียว  และ การเรียน+การทำงาน

  Canada Internship แบบการทำงานอย่างเดียว

  Internship in Canada แบบการทำงานอย่างเดียว  ให้ผู้ที่สำเร็จการศึกษาด้านการโรงแรมหรือด้านครัวได้ทำการฝึกงานที่ประเทศแคนาดาเป็นระยะเวลาถึง 2 ปี (24 เดือน) เป็นลักษณะงาน paid job ท่านจะได้รับวีซ่าประเภททำงานตลอดระยะเวลาการฝึกงาน และสามารถทำเรื่องขอเป็นพลเมืองแคนาดาได้ (ภายใต้กฎและเงื่อนไขที่ทางรัฐบาลแคนาดากำหนด)

  คุณสมบัติ

  1. อายุตั้งแต่ 20 ปี ขึ้นไป
  2. สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีสาขาการโรงแรม การครัว หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  3. มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษดี
  4. มีความเข้าใจโครงการเป็นอย่างดี พร้อมที่จะปรับตัวและทำงานร่วมกับชาวต่างชาติ

  อัตรารายได้


  CAD$ 8 - CAD$18 ต่อชั่วโมง

  อัตราในการเข้าร่วมโครงการ

  ค่าโครงการ 250,000 บาท (แบ่งชําระเป็น 2 งวด งวดแรก 15,000 บาท และ งวดที่สอง 235,000 บาท) (ระยะเวลาโครงการสามารถขยายได้ และสามารถต่อไปยังการขอเป็นพลเมืองแคนาดาได้ ภายใต้กฎและเงื่อนไขที่ทางรัฐบาลแคนาดากำหนด)   อัตราข้างต้นไม่รวม
  1. ค่าวีซ่า
  2. ค่าประกันสุขภาพ
  3. ค่าตั๋วเครื่องบิน
  4. ค่าพิธีการต่าง ๆ ของกรมแรงงาน
  5. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว และอื่น ๆ

  ขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการ

  1. ส่ง Resume มายัง info@ieo.co.th เพื่อทำการพิจารณาเบื้องต้น
  2. ศึกษาข้อมูลโครงการแบบละเอียด
  3. กรอกใบสมัครออนไลน์ Application Online ที่ www.ieostudyabroad.com
  4. ยืนยันการเข้าร่วมโครงการ โดยชำระค่าธรรมเนียมโครงการงวดที่ 1
  5. หลังจากที่ได้รับการยืนยันจากทางนายจ้างเป็นที่เรียบร้อย ชำระค่าโครงการงวดที่ 2 พร้อมกับดำเนินการด้านเอกสารต่าง ๆ และวีซ่า

  Canada Internship แบบเรียน + การทำงาน

  โปรแกรมเรียนภาษาอังกฤษและฝึกงานนี้ ประกอบด้วย การเรียนภาษาอังกฤษในครึ่งแรกที่แวนคูเวอร์ และการฝึกงานในช่วงครึ่งหลังแบบประเภท paid job ที่ Banff, Canmore หรือ Lake Louise ในมณฑล Alberta โดยนายจ้างส่วนใหญ่คือ โรงแรม รีสอร์ท และร้านอาหาร

  •Class: จันทร์ - ศุกร์ 9.00 – 15.40 น.
  •สถาบันจัดการเดินทางขาไปจากแวนคูเวอร์สู่ Banff, Canmore หรือ Lake Louise ให้ผู้เข้าร่วมโครงการ
  •หากระดับภาษาของท่านสูงตามเกณฑ์กำหนด สามารถลงเรียนวิชาเลือกที่หลากลายได้
  •Job Skill (10+) และ Hospitality & Tourism (10+) เป็นวิชาบังคับสำหรับนักเรียนที่เลือก ฝึกงานผ่านการจัดหางานโดยสถาบัน


  ค่าใช้จ่ายของโครงการ
  Banff / Canmore  Internship – Paid Internship Program

  Length

  24 Weeks
  (12w+12w)

  32 Weeks
  (16w+16w)

  40 Weeks
  (20w+20w)

  48 Weeks
  (24w+24w)

  72 Weeks
  (36w+36w)

  104 Weeks
  (52w+52w)

  Suggested
  Level

  ENG
  Level:8

  ENG
  Level:7

  ENG
  Level:6

  ENG
  Level:5

  ENG
  Level:2

  ENG
  Level:1

  Program
  Fee

  154,880
  (THB)

  195,840
  (THB)

  236,800
  (THB)

  262,400
  (THB)

  360,320
  (THB)

  506,240
  (THB)

  Material
  Fee

  3,840
  (THB)

  5,120
  (THB)

  6,400
  (THB)

  7,680
  (THB)

  11,520
  (THB)

  16,640
  (THB)

  Application
  Fee

  3,520
  (THB)

  3,520
  (THB)

  3,520
  (THB)

  3,520
  (THB)

  3,520
  (THB)

  3,520
  (THB)

  *Internship Placement by school / Paid Practicum fee: included
  *ราคานี้ยังไม่รวมค่าวีซ่า ค่าตั๋วเครื่องบิน และค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆของผูสมัคร

  2013 START DATES:

  January-14

  February-12

  March-11

  April-08

  May-06

  June-03

  July 2 & 29

  August-26

  September-23

  October-21

  November-18

  December-16

  นักเรียนควรมี Study Permit และ Co-Op Work Permit พร้อมวีซานักเรียน ก่อนที่จะเริ่มโปรแกรม และดำเนินการขอ Social Insurance
  Number เมื่อเดินทางมาถึงแคนาดา

  คุณสมบัติของผู้สมัคร:
  1. อายุตั้งแต่ 18 ปี ขึ้นไป
  2. สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีทุกสาขา
  3. มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษดี
  4. มีความเข้าใจโครงการเป็นอย่างดี พร้อมที่จะปรับตัวและทำงานร่วมกับชาวต่างชาติ

  :: สามารถ download เอกสารรายละเอียดโครงการฝึกงานที่ประเทศแคนาดาได้ที่นี่ค่ะ ::

  สอบถามรายละเอียดและขอรับใบสมัครได้ที่ สถาบัน IEO Study Abroad
  ห้อง 11 A ชั้น 11 อาคารวานิสสา เลขที่ 29 ซ. ชิดลม ถ. เพลินจิต เขต ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
  Tel. 02-650-3532-3 Fax. 02-650-3534 สอบถามข้อมูล : info@ieo.co.th www.ieostudyabroad.com

   INTERNSHIP SINGAPORE 
  โครงการฝึกงานที่ประเทศสิงคโปร์

  ต้อนรับสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2015 (AEC) กับโครงการฝึกงานระยะสั้นในประเทศสิงคโปร์ (Internship in Singapore) โดยเปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษาที่กำลังศึกษาในสาขาวิชาการโรงแรม สาขาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว สาขาเอกภาษาอังกฤษ หรือภาษาจีนหรือด้านบริหารธุรกิจได้สัมผัสประสบการณ์ฝึกงานจริง “ด้านงานบริการ และด้านธุรกิจ” ในโรงแรมระดับ 5- 6 ดาว ในภัตตาคารชื่อดังหรือในบริษัทเอกชนชั้นนำ ตลอดระยะเวลา 3 เดือนเต็ม ซึ่งประเทศสิงคโปร์คือ หนึ่งในประเทศ “เสือเศรษฐกิจแห่งเอเชีย” ที่ได้ขึ้นชื่อว่ามีความปลอดภัย และมีมาตรฐานการศึกษาสูงสุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีระบบจัดการคมนาคมที่สะดวก อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางการบินนานาชาติที่คับคั่ง ไปด้วยนักเดินทางตลอด 24 ชั่วโมงอีกด้วย

  :: ข้อมูลงาน :: Hotel, Restaurant

  รายได้:

  - รายได้ไม่ต่ำกว่า 600 SGD/ month พร้อมบริการอาหารและที่พัก
  - รายได้ไม่ต่ำกว่า 850 SGD/ month ไม่มีบริการอาหารและที่พัก

  Working Hour: 44 ชั่วโมงต่อ สัปดาห์
  Start date : ขึ้นอยู่กับนายจ้างเป็นหลัก

  (คลิกเพื่อดูตำแหน่งงานเพิ่มเติม)

  *REMARKS ในการปฏิบัติงานไม่สามารถเลือกกะการทำงานได้ และอาจมีการถูกเรียกให้ไปช่วยตำแหน่งอื่น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของทางนายจ้าง

  :: ค่าใช้จ่ายเข้าร่วมโครงการ ::

                        รายละเอียด

        ค่าโครงการ (บาท)

     ค่าโครงการ ระยะเวลา 3 เดือน:


  4,000*

  • ค่าสมัคร
  • ค่าโครงการ

  21,000

               รวม

  25,000

  หมายเหตุ:
  •    ราคาค่าโครงการข้างต้น ยังไม่รวม ค่าตั๋วเครื่องบิน, ค่าที่พัก (สำหรับบางตำแหน่งงาน), ค่าประกันเดินทางส่วนบุคคล และค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ของผู้เข้าร่วมโครงการ

  :: คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ ::

  1. รับสมัครเฉพาะนิสิตนักศึกษาในสาขาวิชาการโรงแรม สาขาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว สาขาเอกภาษาอังกฤษหรือภาษาจีน หรือด้านบริหารธุรกิจตามข้อมูลที่ระบุในข้างต้น
  2. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ ภาษาจีนกลาง ภาษาจีนแต้จิ๋ว และภาษาอื่นๆ ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  3. มีความพร้อมที่จะปรับตัวที่จะใช้ชีวิตกับชาวต่างชาติ และฝึกงานในต่างประเทศ และมีความอดทนต่อการทำงานร่วมกับผู้อื่น รู้จักแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
  4. หากมีผลสอบทางด้านภาษาอังกฤษ ภาษาจีน หรือประสบการณ์ฝึกงานจะเป็นประโยชน์อย่างมาก

  :: ขั้นตอนการสมัครโครงการ ::

  1. ส่ง Resume มายัง info@ieo.co.th เพื่อทำการพิจารณาเบื้องต้น
  2. ศึกษาข้อมูลโครงการฯ แบบละเอียด
  3. กรอกใบสมัครออนไลน์ Application Online ที่ www.ieostudyabroad.com
  4. ยืนยันการเข้าร่วมโครงการ โดยชําระค่าธรรมเนียมการสมัครโครงการจำนวน 4,000 บาทถ้วน

  :: กฎการคืนเงิน (Refund Policy) ของโครงการ Internship Singapore ::

  1. ทาง IEO STUDY ABROAD ขอสงวนสิทธิ์ไม่ทำการคืนเงินค่าสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกงานที่ประเทศสิงคโปร์ จำนวน 4,000 บาท ไม่ว่าในกรณีใดๆทั้งสิ้น (Non-refundable)
  2. สำหรับโครงการฯ ดังกล่าวอำนาจการตัดสินใจอนุมัติ Training Employment Pass Visa ขึ้นอยู่กับทาง Ministry of Man power (MOM) โดยในกรณีที่วีซ่าไม่ได้รับการอนุมัติทาง IEO Study Abroad จะทำการคืนเงินให้ในจำนวน 21,000 บาทเท่านั้น ไม่ว่าในกรณีใดๆทั้งสิ้น

  :: สามารถ download ข้อมูลโครงการ Internship in Singapore ได้ที่นี่ ::

  :: ค่าใช้จ่ายโครงการ Internship in Singapore ::

  สอบถามรายละเอียดและขอรับใบสมัครได้ที่ สถาบัน IEO Study Abroad
  ห้อง 11 A ชั้น 11 อาคารวานิสสา เลขที่ 29 ซ. ชิดลม ถ. เพลินจิต เขต ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
  Tel. 02-650-3532-3 Fax. 02-650-3534 สอบถามข้อมูล : info@ieo.co.th www.ieostudyabroad.com

    INTERNSHIP IN CHINA 
  โครงการฝึกงานที่ประเทศจีน

  โครงการฝึกงาน ณ ประเทศจีน มหาอำนาจในทวีปเอเชียเป็นมากกว่าโครงการฝึกงานธรรมดา เนื่องจากผู้เข้าร่วมโครงการจะได้เรียนรู้ภาษาจีนกลางเบื้องต้น (Mandarin) ในสถาบันสอนภาษาจีนชื่อดังเพื่อเสริมความรู้ในระหว่างช่วงฝึกงาน และเตรียมพร้อมรับความท้าทายของโลกธุรกิจการค้ากับประเทศจีน ในขณะเดียวกันยังเปิดโอกาสให้การเรียนรู้วัฒนธรรม และระบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพของโรงแรมเครือนานาชาติ และบริษัทชั้นนำในประเทศจีนร่วมกับชาวจีน และชาวต่างชาติมากมาย แถมปิดท้ายด้วยท่องเที่ยวแบบจุใจตามเมืองใหญ่อีกด้วย

  :: โครงการฝึกงานประเทศจีน มีดีอย่างไร? ::

  1.เปิดโอกาสให้ฝึกงานในโรงแรมนานาชาติระดับ 3-5 ดาว และบริษัทเอกชนยักษ์ใหญ่ของประเทศจีน
  2.ฟรีอาหารและที่พัก ตามนโยบายที่นายจ้างกำหนด
  3.ค่าโครงการสมเหตุสมผล ระยะเวลาเดินทางไม่เกิน 5 ชั่วโมง
  4.ได้เรียนรู้ภาษาจีนและวัฒนธรรมจีน พร้อมๆกับฝึกทักษะภาษาอังกฤษให้คล่องแคล่วมากยิ่งขึ้น
  5.การดำเนินขอวีซ่าไม่ซับซ้อน ใช้ระยะเวลาไม่นาน
  6.งานทุกตำแหน่งล้วนตั้งอยู่ใจกลางเมืองใหญ่ที่มีความเจริญ สะดวกปลอดภัยเรื่องการพักอาศัยและเดินทาง
  7.สถานที่ฝึกงานผ่านการรับรองและดูแลจากตัวแทนนายจ้างฝั่งประเทศจีนตลอดระยะเวลาโครงการ
  8.สถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่งมีความยิ่งใหญ่และโดดเด่นติดอันดับโลก

  :: ข้อมูลโครงการ Internship in China ::

  โครงการฝึกงาน
  ในประเทศจีน

  ระยะเวลา 3 เดือน

  ระยะเวลา 4 เดือน

  ระยะเวลา 6 เดือน

  ค่าโครงการ

  30,000 บาท

  35,000 บาท

  45,000 บาท

  ค่าตอบแทน

  10,000 – 16,000 บาทต่อเดือน

  10,000 – 16,000
  บาทต่อเดือน

  10,000 – 16,000 บาทต่อเดือน

  สถานที่ฝึกงาน

  ปักกิ่ง, กวางโจว, เซิ่นเจิ้น, เซี่ยงไฮ้, เกาะไห่หนาน

  ปักกิ่ง, กวางโจว, เซิ่นเจิ้น, เซี่ยงไฮ้, เกาะไห่หนาน

  ปักกิ่ง, กวางโจว, เซิ่นเจิ้น, เซี่ยงไฮ้, เกาะไห่หนาน

  หมายเหตุ

  *สำหรับโครงการฯ ระยะเวลา 3 และ 4 เดือนเต็ม ทาง Sponsor ที่ประเทศจีนมีความจำเป็นต้องหัก 15% ของเงินเดือน (เดือนแรก) สำหรับค่าดำเนินการสรรหางานหลังวีซ่าได้รับการอนุมัติ
  *สำหรับโครงการฯ ระยะเวลา 6 เดือนเต็ม ทาง Sponsor ที่ประเทศจีนมีความจำเป็นต้องหัก 25% ของเงินเดือน (เดือนแรก) สำหรับค่าดำเนินการสรรหางานหลังวีซ่าได้รับการอนุมัติ
  *สำหรับค่าโครงการดังกล่าว ยังไม่รวมค่าเรียนภาษาจีนเบื้องต้น
  *สถานที่ฝึกงานบางแห่งอาจมีการจัดที่พัก ให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการฟรี ตลอดระยะเวลาเข้าร่วมโครงการ กรุณาตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมกับเจ้าหน้าที่ IEO

  :: ช่วงระยะเวลาในการฝึกงาน ::

  โครงการเปิดรับสมัครตลอดทั้งปี โดยผู้ร่วมโครงการสามารถเริ่มโครงการได้ทุกช่วงเวลา แต่ทาง IEO แนะนำให้เดินทางในช่วงเวลาที่ทาง IEO มีการจัดเป็นกลุ่ม

  :: ตำแหน่งงานตัวอย่าง ::

  Hospitality: Concierge, Front Office & Guest Service, HR Assistant, Lobby manager assistant in hotel
  Company: Customer Service (Overseas Region), Overseas Intern operator, Enterprise Channels Sales Account assistant, Financial manage assistance

  ปักกิ่ง (Beijing) เมืองหลวงของประเทศจีนที่มีขนาดพื้นที่ถึง 16,800 ตารางกิโลเมตรโดยประมาณ มีความใหญ่เป็นอันดับสองรองจากเซี่ยงไฮ้ มหานครแห่งนี้คือศูนย์กลางทางการศึกษา การปกครอง การขนส่งที่ทันสมัยและเป็นช่องทางในการนำเสนอวัฒนธรรมจีนสู่สายตาประชาชน ทั่วโลก ด้วยความสำคัญของกรุงปักกิ่งดังกล่าวคือเหตุผลสำคัญที่ทำให้ได้รับเลือกเป็น เจ้าภาพการจัดการแข่งขันโอลิมปิคฤดูร้อนในปี 2551 อีกด้วย

  กวางโจวหรือกวางเจา (Guangzhou) ตั้งอยู่ติดกับปากแม่น้ำจูเจียง มีสภาพเป็นเมืองเอกของมณฑลกวางตุ้งและมีขนาดใหญ่ที่สุดในภาคใต้ของประเทศจีน เป็นมณฑลซึ่งเป็นที่ตั้งของเขตเศรษฐกิจพิเศษทั้ง 3 แห่งคือ เซินเจิ้น จูไห่และซัวเถา ดังนั้น สำหรับในเรื่องของเศรษฐกิจการค้า กวางโจวจะมีความรุ่งเรืองและโดดเด่นอย่างมากและมีการพัฒนาคมนาคมอย่างรวด เร็ว ปัจจุบันมีระบบรถไฟฟ้าใต้ดินครอบคลุมทั่วเมืองชั้นใน เช่นเดียวกับกรุงปักกิ่ง

  เซินเจิ้น (Shenzhen) มีฉายาว่า ไข่มุกทางเศรษฐกิจแห่งสำคัญในตอนใต้ หนึ่งในเมืองเขตเศรษฐกิจพิเศษของมณฑลกวางตุ้ง มีพื้นที่ประมาณ 2,020 ตาราง กิโลเมตร นักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติหลายคนรู้จักเซินเจิ้นดีจากโปรแกรมการท่อง เที่ยวเกาะฮ่องกง เกาะมาเก๊าและข้ามไปยังเซินเจิ๊นด้วย นอกจากนี้ด้วยการพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อส่งออกที่เติบโตในสัดส่วน 1 ใน 7 ของ มูลค่ารวมทั้วประเทศ ทำให้สภาพเซินเจิ้นในปัจจุบันจึงเต็มไปด้วยตลาดหลักทรัพย์ แหล่งรวมสินค้าแฟชั่นนำเข้า อาคารสำนักงาน โรงแรมต่างๆทั้งสัญชาติจีนและโรงแรมในเครือ ผิดกับอดีตที่เพียงหมู่บ้านชาวประมงธรรมดา  

  เซี่ยงไฮ้หรือช่างไห่ (Shanghai) เป็น เมืองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีนตั้งอยู่บริเวณปากแม่น้ำแยงซีและอยู่ในระดับ เขตการปกครองพิเศษแบบเทศบาลนคร ปัจจุบันท่าเรือเซียงไฮ้คือท่าเรือที่มีจำนวนเรือสินค้านำเข้าออกคับคั่งมาก ที่สุดในประเทศ ในขณะเดียวกันเซี่ยงไฮ้กลายเป็นเมืองที่มีคนอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นมากที่สุด พร้อมกับอาคาร ร้านค้าสิ่งก่อสร้างที่ถูกสร้างขึ้นทั้งปี

  มณฑลไหหลำหรือไห่หนาน (Hainan) เกาะแห่งนี้ ตั้ง อยู่ทางใต้สุดของประเทศมีชื่อเสียงในเรื่องของชายหาดและภูเขาที่สวยงามเป็น แหล่งพักผ่อนของทั้งชาวจีนและชาวต่างชาติ จึงทำให้มีนักท่องเที่ยวหลั่งไหลมาเยือนเกาะไห่หนานมากมายโดยเฉพาะในช่วงฤดู ร้อน

  กฎการคืนเงินค่าโครงการ Internship in China (Refund Policy)

  • IEO Study Abroad ขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถทำการคืนเงินค่าสมัคร  6,000 บาท ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
  • ในกรณีที่วีซ่าไม่ผ่าน ทาง IEO Study Abroad จะดำเนินการคืนเงินให้ 60% จากค่าโครงการ

  :: คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ ::

  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
  • ต้องเป็นนักเรียน นักศึกษาเท่านั้นหรือผู้สมัครที่จบการศึกษาไม่เกิน 12 เดือน
  • สำหรับงานโรงแรมและรีสอร์ท หากเป็นนิสิตนักศึกษาในสาขาการโรงแรมจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีความรู้พื้นฐานด้านภาษาจีนกลางและประสบการณ์ฝึกงานจะเป็นประโยชน์อย่างมาก
  • มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ และ Microsoft ต่างๆได้ดี
  • สามารถปรับตัวเข้ากับต่างชาติและวัฒนธรรมของประเทศจีนได้

  :: ขั้นตอนการสมัครโครงการ ::
  1.ส่ง Resume มายัง info@ieo.co.th เพื่อทำการพิจารณาเบื้องต้น
  2.ศึกษาข้อมูลโครงการอย่างละเอียดถี่ถ้วน
  3.กรอกใบสมัครออนไลน์ Application Online ที่ www.ieostudyabroad.com
  4.ยืนยันการเข้าร่วมโครงการ โดยชำระค่าธรรมเนียมการสมัครโครงการจำนวน 6,000 บาท และ 9,000 บาทถ้วน (ตามระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการ เข้าร่วมโครงการ 3 เดือน ค่าสมัครเข้าร่วมโครงการ 6,000 บาท, เข้าร่วมโครงการ 4 เดือน หรือ 6 เดือน ค่าสมัครเข้าร่วมโครงการ 9,000 บาท)

  :: สามารถ Download เอกสารรายละเอียดโครงการฝึกงานที่ประเทศจีนได้ที่นี่ค่ะ ::

  :: ค่าใช้จ่ายโครงการ Internship in China ::

  สอบถามรายละเอียดและขอรับใบสมัครได้ที่ สถาบัน IEO Study Abroad
  ห้อง 11 A ชั้น 11 อาคารวานิสสา เลขที่ 29 ซ. ชิดลม ถ. เพลินจิต เขต ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
  Tel. 02-650-3532-3 Fax. 02-650-3534 สอบถามข้อมูล : info@ieo.co.th www.ieostudyabroad.com

   INTERNSHIP IN FRANCE 
  โครงการฝึกงานที่ประเทศฝรั่งเศส

  โครงการฝึกงานระยะสั้นที่ประเทศฝรั่งเศส ( Internship in France ) เป็นทางเลือกใหม่สุดคุ้มค่า ให้กับนักเรียนการครัว และการโรงแรมในประเทศไทย ได้สัมผัสกับประสบการณ์ในการฝึกงานแบบเข้มข้นกับโรงแรมที่มีชื่อเสียง พร้อมมีรายได้ตลอดระยะเวลา 3 เดือนเต็ม ในโรงแรมระดับ 4 - 5 ดาวทั้งใน Paris, Nice, Carnes และ Aix en Provence เป็นต้น อีกทั้งยังมีโอกาสฝึกฝนทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ และภาษาฝรั่งเศสเพื่อประโยชน์ในการทำงานนานาชาติต่อไป

  :: ข้อมูลโครงการ Internship in France ::

  ระยะเวลา 3 เดือน
  ค่าโครงการ 25,000 บาท
  ค่าตอบแทน 436 ยูโร หรือประมาณ 18,000 บาท ต่อ เดือน
  ตำแหน่งที่เปิดรับ ตำแหน่งงานจะเป็นแบบ Rotation Job
  วันที่เริ่มโปรแกรม มกราคม 2014 เป็นต้นไป และเปิดรับตลอดทั้งปี โดยเฉพาะช่วง Christmas, February, Easter in April, Summer

  :: สิ่งที่จะได้รับจากโครงการ Internship in France ::

   1. ค่าตอบแทนในขณะฝึกงาน 436 ยูโร (ประมาณ 18,000 บาท) ต่อเดือน
   2. ฟรี!! ที่พัก
   3. ฟรี!! อาหารตลอดชั่วโมงการทำงาน
   4. ใบรับรองการฝึกงานจากโรงแรมที่ประเทศฝรั่งเศส

  :: ค่าใช้จ่ายเข้าร่วมโครงการ ::

  รายละเอียด ค่าโครงการ (บาท)
  ค่าโครงการ Internship in France ระยะเวลา 3 เดือน  
           - ค่าสมัครเข้าร่วมโครงการ Internship in France 5,000 (Non-Refundable)
           - ค่าโครงการ Internship in France 20,000
  รวม 25,000

  หมายเหตุ: 
  -   ราคาค่าโครงการข้างต้น ยังไม่รวม ค่าวีซ่า, ค่าตั๋วเครื่องบิน, ค่าที่พัก, ค่าประกันชีวิต, ค่าเรียนภาษาฝรั่งเศส, ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ถ้ามี) และค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ของผู้เข้าร่วมโครงการ
  -   น้องที่ไม่มีพื้นฐานภาษาฝรั่งเศสจำเป็นต้องลงเรียนคอร์ส Intensive ฝรั่งเศสก่อนเดินทางและค่าใช้จ่ายขึ้นอยู่กับชั่วโมงและระยะเวลาที่เรียนของผู้เข้าร่วมโครงการ
  -   ก่อนชำระเงินค่าสมัครและค่าโครงการผู้สมัครต้องอ่านเงื่อนไขการคืนเงิน (Refund Policy) และทำความเข้าใจทุกครั้ง

  :: ตัวอย่างโรงแรมที่เข้าร่วมโครงการ Internship in France ::

  Paris : Novotel Fontainebleau / Hotellerie-du-Bas-Breau

  Nice : Novotel-nice-Center / Le Royal / Aston

  Cannes : Le Grand Hotel

  Grasse : La Bastide Saint Antoine

  Aix en Provence : Le Saint Paul (Saint Paul de Vence) / Château de la Pioline

  Bordeaux : Novotel Bordeaux Centre

  :: คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ ::
  • มีระดับภาษาอังกฤษที่ดี และสามารถสื่อสารภาษาฝรั่งเศสขั้นพื้นฐานได้
  • มีทัศนคติที่ดีต่องานบริการ
  • สามารถปรับตัวเข้ากับชาวต่างชาต ิและชาวฝรั่งเศสได้
  • ต้องเป็นนักศึกษาและกำลังเรียนด้านการโรงแรมหรือการครัวเท่านั้น
  • พร้อมที่จะเรียนรู้วัฒนธรรมที่แตกต่าง และมีความยืดหยุ่นในการเข้าร่วมโครงการสูง

  :: ขั้นตอนการสมัครโครงการ ::

  1.  ส่ง Resume ฉบับภาษาอังกฤษมายัง info@ieo.co.th เพื่อทำการพิจารณาเบื้องต้น
  2.  ศึกษาข้อมูลโครงการแบบละเอียด
  3.  กรอกใบสมัครออนไลน์ Application Online ที่ www.ieostudyabroad.com
  4.  ยืนยันการเข้าร่วมโครงการโดยชำระค่าธรรมเนียม การสมัครเข้าโครงการ 5,000 บาท (Non-Refundable)

  :: กฎการคืนเงินค่าโครงการฝึกงานที่ประเทศฝรั่งเศส :: (Refund Policy)

  1. IEO Study Abroad ขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถคืนเงินค่าสมัคร 5,000 บาทถ้วน ไม่ว่าในกรณีใดๆทั้งสิ้น
  2. หากผู้สมัครมีความประสงค์จะยกเลิกโครงการก่อนมีการสัมภาษณ์งานกับเกิดขึ้น ทาง IEO Study Abroad ขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถทำการคืนเงินค่าสมัครจำนวน  5,000 บาทให้ ไม่ว่าในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น
  3. ในกรณีที่ผู้สมัครต้องการยกเลิกโครงการหลังจากนายจ้างรับ หรือ/และหลังจากดำเนินการด้านเอกสารต่างๆ IEO Study Abroad ขอสงวนสิทธิ์ไม่สารมารถทำการคืนเงินทั้งค่าสมัครและค่าโครงการ ไม่ว่าในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น
  4. ในกรณีที่วีซ่าไม่ได้รับการอนุมัติ ทาง IEO Study Abroad จะทำการคืนเงินให้ในจำนวน 18,000 บาทเท่านั้น ไม่ว่าในกรณีใดๆทั้งสิ้น

  :: สามารถ Download เอกสารรายละเอียดโครงการฝึกงานที่ประเทศฝรั่งเศสได้ที่นี่ค่ะ ::

  :: ค่าใช้จ่ายโครงการ Internship in France ::

  สอบถามรายละเอียดและขอรับใบสมัครได้ที่ สถาบัน IEO Study Abroad
  ห้อง 11 A ชั้น 11 อาคารวานิสสา เลขที่ 29 ซ. ชิดลม ถ. เพลินจิต เขต ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
  Tel. 02-650-3532-3 Fax. 02-650-3534 สอบถามข้อมูล : info@ieo.co.th www.ieostudyabroad.com

   INTERNSHIP IN SPAIN  
  โครงการฝึกงานที่ประเทศสเปน

  โครงการฝึกงานระยะสั้นที่ประเทศสเปน ( Internship in Spain ) เปิดรับสมัครน้องๆนิสิตนักศึกษาในสาขาการครัว การโรงแรม และสาขาที่เกี่ยวข้องทั้งที่กำลังศึกษาอยู่ และเพิ่งจบการศึกษาเข้าร่วมฝึกงาน ในโรงแรมระดับ 3-5 ดาวและร้านอาหารที่มีชื่อเสียงในประเทศสเปน ภายในระยะเวลา 3 เดือนเต็มแบบมีรายได้ตอบแทน โอกาสดีๆ ในครั้งนี้จะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ และพัฒนาศักยภาพในสายวิชาชีพของตนเอง ได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ในต่างแดน อีกทั้งยังได้ฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษ และภาษาสเปนอีกด้วย

  :: ข้อมูลโครงการ Internship in Spain ::

  ระยะเวลา 3 เดือน
  ค่าโครงการ 25,000 บาท
  ค่าตอบแทน ประมาณ 18,000 – 25,000 บาท ต่อเดือน
  ตำแหน่งที่เปิดรับ Front office, Food and Beverage, Culinary, House Keeping and etc. *
  *สำหรับบางโรงแรม รูปแบบฝึกงานจะเป็นในลักษณะเวียนตำแหน่ง (Rotation Job)

  :: สิ่งที่จะได้รับจากโครงการ Internship in Spain ::

   1. ค่าตอบแทนในขณะฝึกงาน ประมาณ 18,000 – 25,000 บาท ต่อเดือน
   2. ฟรี!! ที่พักและอาหารตลอดชั่วโมงการทำงาน
   3. ใบรับรองการฝึกงานจากโรงแรมที่ประเทศสเปน

  :: ค่าใช้จ่ายเข้าร่วมโครงการ ::

  รายละเอียด ค่าโครงการ (บาท)
  ค่าโครงการ Internship in Spain ระยะเวลา 3 เดือน  
           - ค่าสมัครเข้าร่วมโครงการ Internship in France 5,000 (Non-Refundable)
           - ค่าโครงการ Internship in France 20,000
  รวม 25,000

  หมายเหตุ: 
  - ราคาค่าโครงการข้างต้นยังไม่รวม ค่าวีซ่า, ค่าตั๋วเครื่องบิน, ค่าที่พัก, ค่าประกันชีวิต,ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ถ้ามี) และค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆของผู้เข้าร่วมโครงการ
  - ผู้สมัครต้องศึกษาเงื่อนไขการคืนเงิน (Refund Policy) และรายละเอียดโครงการฯให้ละเอียดก่อนชำระเงินค่าสมัครเข้าร่วมโครงการฯ


  :: คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ ::
  • มีระดับภาษาอังกฤษที่ดี และหากสามารถสื่อสารภาษาสเปนขั้นพื้นฐานได้จะเป็นประโยชน์มาก
  • มีทัศนคติที่ดีต่องานบริการและสามารถทำงานภายใต้ความกดดันของต่างชาติได้
  • มีสถานะนิสิตนักศึกษาหรือเพิ่งจบการศึกษาไม่เกิน 1 ปี
  • สามารถปรับตัวและพร้อมที่จะเรียนรู้วัฒนธรรมที่แตกต่างของชาวสเปนและชาวต่างชาติได้
  • มีความยืดหยุ่นในการเข้าร่วมโครงการสูงและต้องเข้าใจในลักษณะของโครงการฯเป็นอย่างดี
  • อำนาจการตัดสินใจรับผู้สมัครเข้าฝึกงานจะขึ้นอยู่กับนายจ้างเป็นหลัก ดังนั้นผู้สมัครควรเคารพในการตัดสินใจของนายจ้าง

  :: ขั้นตอนการสมัครโครงการ ::

  1. ส่ง Resume ฉบับภาษาอังกฤษมายัง info@ieo.co.th เพื่อทำการพิจารณาเบื้องต้น
  2. ศึกษาข้อมูลโครงการฝึกงานในประเทศสเปนอย่างละเอียด
  3. กรอกใบสมัครออนไลน์ Application Online ที่ www.ieostudyabroad.com
  4. ยืนยันการเข้าร่วมโครงการโดยชำระค่าธรรมเนียม การสมัครเข้าโครงการ 5,000 บาท (Non-Refundable)
  5. ดำเนินการสัมภาษณ์และส่งเอกสารส่วนตัวเพื่อยืนยันการตอบรับเข้าฝึกงาน

  :: กฎการคืนเงินค่าโครงการฝึกงานที่ประเทศสเปน (Refund Policy) ::

  1. IEO Study Abroad ขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถคืนเงินค่าสมัคร 5,000 บาทถ้วน ไม่ว่าในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น
  2. หากผู้สมัครมีความประสงค์จะยกเลิกโครงการก่อนมีการสัมภาษณ์งานกับเกิดขึ้นทาง IEO Study Abroad ขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถทำการคืนเงินค่าสมัครจำนวน 5,000 บาทให้ไม่ว่าในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น
  3. ในกรณีที่ผู้สมัครต้องการยกเลิกโครงการหลังจากนายจ้างรับหรือ/และหลังจากดำเนินการด้านเอกสารต่างๆ IEO Study Abroad ขอสงวนสิทธิ์ไม่สารมารถทำการคืนเงินทั้งค่าสมัครและค่าโครงการ ไม่ว่าในกรณีใดๆทั้งสิ้น
  4. ในกรณีที่วีซ่าไม่ได้รับการอนุมัติ ทาง IEO Study Abroad จะทำการคืนเงินให้ในจำนวน 18,000 บาทเท่านั้น ไม่ว่าในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น

  :: สามารถ Download เอกสารรายละเอียดโครงการฝึกงานที่ประเทศสเปนได้ที่นี่ค่ะ ::

  :: ค่าใช้จ่ายโครงการ Internship in Spain ::

  สอบถามรายละเอียดและขอรับใบสมัครได้ที่ สถาบัน IEO Study Abroad
  ห้อง 11 A ชั้น 11 อาคารวานิสสา เลขที่ 29 ซ. ชิดลม ถ. เพลินจิต เขต ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
  Tel. 02-650-3532-3 Fax. 02-650-3534 สอบถามข้อมูล : info@ieo.co.th www.ieostudyabroad.com

  INTERNSHIP IN NEW ZEALAND 
  โครงการฝึกงานที่ประเทศนิวซีแลนด์

  โครงการฝึกงานระยะสั้นที่ประเทศนิวซีแลนด์ ( Internship in New Zealand ) คืออีกหนึ่งโครงการฝึกงานต่างประเทศที่ตอบโจทย์ให้กับน้องๆ ที่กำลังศึกษาในสาขาการโรงแรม และอุตสาหกรรมบริการได้เป็นอย่างดี และทางสถาบัน IEO Study Abroad ได้ร่วมมือกับองค์กรที่มีความเชี่ยวชาญอันดับหนึ่ง ด้านการฝึกงานในประเทศนิวซีแลนด์ เพื่อจัดสรรสถานที่ฝึกงานในโรงแรมชั้นนำของประเทศนิวซีแลนด์ ระยะเวลา 6เดือนแบบมีรายได้ตอบแทนผ่านVisa ประเภททำงาน และยังเป็นโอกาสดีที่จะเก็บเกี่ยวประสบการณ์ท่องเที่ยว รวมถึงได้ฝึกทักษะภาษาอังกฤษอีกด้วย

  :: ข้อมูลโครงการ Internship in New Zealand ::

  ระยะเวลา 6เดือน
  ค่าโครงการ 1,850 เหรียญสหรัฐฯ (US Dollar)
  ค่าตอบแทน 13.5 เหรียญนิวซีแลนด์ ต่อชั่วโมง
  ตัวอย่างโรงแรม Novotel Hotel, Wellington Mercure Hotel, Wellington Bolton Hotel, Wellington Intercontinental, Wellington St. Moritz Hotel, Queenstown Novotel Lakeside, Queenstown Sofitel Hotel & Spa, Queenstown Millennium Hotel, Queenstown Copthorne Hotel, Queenstown Millennium Hotel, Rotorua

  :: สิ่งที่จะได้รับจากโครงการ Internship in New Zealand ::

   1. ค่าตอบแทนในขณะฝึกงาน ประมาณ 13.5 เหรียญนิวซีแลนด์ต่อชั่วโมงและฝึกงานโดยเฉลี่ย 30 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือได้รับรายได้ขั้นต่ำโดยรวมประมาณ 9,720 เหรียญนิวซีแลนด์
   2. ใบรับรองการฝึกงานจากโรงแรมที่ประเทศนิวซีแลนด์
   3. นักศึกษาสามารถฝึกงานในระยะเวลา 6 เดือน และสามารถขอวีซ่าท่องเที่ยวต่อได้อีก 3 เดือน (ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของสถานทูต)
   4.นักศึกษาจะได้พัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษในบรรยากาศของการทำงาน และการใช้ชีวิตประจำวัน ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการสมัครงานในอนาคต

  :: ค่าใช้จ่ายเข้าร่วมโครงการ Internship in New Zealand ::

  รายละเอียด ค่าโครงการ

     - ค่าสมัครเข้าร่วมโครงการ Internship in New Zealand

  5,000 บาท
  (Non-Refundable)
     - ค่าโครงการ Internship in New Zealand ส่วนแรก
       (The employer reviews resume)
  850 เหรียญสหรัฐฯ
  (US Dollar)
  (Non-Refundable)
    - ค่าโครงการ Internship in New Zealand ส่วนสุดท้าย
       (To pass interview)
  1,000 เหรียญสหรัฐฯ(US Dollar)

  ค่าใช้จ่ายนี้รวม: 
  -  ค่าจัดหาสถานที่ฝึกงานและการยื่นเรื่องขอวีซ่า, การดูแลและสนับสนุน ตลอดระยะเวลาที่นักศึกษาฝึกงานอยู่ที่นิวซีแลนด์, ที่พัก 2 คืนแรกใน Hostels , ค่าพาหนะไปรับที่สนามบินปลายทางเพื่อไปส่งยังที่พัก, Welcome Pack รายละเอียดของการใช้ชีวิตในนิวซีแลนด์

  ค่าใช้จ่ายนี้ ไม่รวม: 
  -  ค่าขอ Work permit Visa ประมาณ 8,050 บาท (อาจเปลี่ยนแปลงได้)
  -  ค่าตรวจร่างกาย ประมาณ 1,200 บาทขึ้นอยู่กับแต่ละโรงพยาบาล
  -  ค่าตั๋วเครื่องบิน ประมาณ 45,000-60,000 บาท ขึ้นอยู่กับสายการบินและเมืองที่ฝึกงาน
  -  ค่าประกันสุขภาพ ประมาณ 5,000 บาท


  :: คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ Internship in New Zealand ::

  -  ต้องเป็นนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัย ซึ่งบังคับให้การฝึกงานเป็นส่วนหนึ่งของการเรียน และต้องมีระดับภาษาอังกฤษที่ดี
  -  มีทัศนคติที่ดีต่องานบริการ และต่อโครงการฝึกงานในประเทศนิวซีแลนด์ และสามารถทำงานภายใต้ความกดดันของต่างชาติได้
  -  สามารถปรับตัวและพร้อมที่จะเรียนรู้วัฒนธรรมที่แตกต่างของชาวนิวซีแลนด์ และชาวต่างชาติได้
  -  มีความยืดหยุ่นในการเข้าร่วมโครงการสูง และต้องเข้าใจในลักษณะของโครงการฯเป็นอย่างดี
  -  ผู้สมัครควรเคารพในการตัดสินใจของนายจ้างในการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกงาน

  :: ขั้นตอนการสมัครโครงการ Internship in New Zealand ::

  1. ส่ง Resume ฉบับภาษาอังกฤษมายัง info@ieo.co.th เพื่อทำการพิจารณาเบื้องต้น
  2. ศึกษาข้อมูลโครงการฝึกงานในประเทศนิวซีแลนด์อย่างละเอียด
  3. กรอกใบสมัครออนไลน์ Application Online ที่ www.ieostudyabroad.com
  4. ยืนยันการเข้าร่วมโครงการโดยชำระค่าธรรมเนียม ค่าสมัครเข้าร่วมโครงการ Internship in NewZealand จำนวน 5,000 บาทถ้วน (Non-Refundable)
  5. ดำเนินการสัมภาษณ์งานและส่งเอกสารส่วนตัวเพื่อยืนยันการตอบรับเข้าฝึกงาน

  :: กฎการคืนเงินค่าโครงการฝึกงานที่ประเทศนิวซีแลนด์ (Refund Policy) ::

  1. สถาบัน IEO Study Abroad ขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถคืนเงินค่าสมัครเข้าร่วมโครงการ Internship in New Zealand จำนวน 5,000 บาทถ้วน ไม่ว่าในกรณีใดๆ ทั้งสิ้นถึงแม้ว่าผู้สมัครจะมีความประสงค์ขอยกเลิกโครงการฯ ก่อนมีจัดสัมภาษณ์งานกับนายจ้างเกิดขึ้นก็ตาม
  2. ผู้สมัครจะต้องชำระเงินจำนวน 850 เหรียญสหรัฐฯ(US Dollar) ก่อนเพื่อยืนยันการนัดหมายสัมภาษณ์งานกับทางนายจ้างตามโรงแรมที่ทางสถาบันดำเนินการประสานไว้และขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถคืนเงินค่าโครงการฯส่วนแรก ไม่ว่าในกรณีใดๆทั้งสิ้นเช่นกัน
  3. ในกรณีที่ผู้สมัครต้องการยกเลิกโครงการฯหลังจากนายจ้างรับ หรือหลังจากดำเนินการด้านเอกสารต่างๆทางสถาบัน IEO Study Abroad ขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถทำการคืนเงินทั้งค่าสมัคร และค่าโครงการฯ ทั้ง สองส่วนไม่ว่าในกรณีใดๆทั้งสิ้น
  4. ในกรณีที่ทางสถาบันไม่สามารถจัดหาสถานที่ฝึกงานให้กับผู้สมัครได้ ทาง IEO Study Abroad จะทำการคืนเงินค่าโครงการ Internship in NewZealandจำนวน 1,850 เหรียญดอลล่าห์สหรัฐ (US Dollar)ให้เต็มจำนวน

  :: สามารถ Download เอกสารรายละเอียดโครงการฝึกงานที่ประเทศนิวซีแลนด์ได้ที่นี่ค่ะ ::

  :: ค่าใช้จ่ายโครงการ ternship in New Zealand ::

  สอบถามรายละเอียดและขอรับใบสมัครได้ที่ สถาบัน IEO Study Abroad
  ห้อง 11 A ชั้น 11 อาคารวานิสสา เลขที่ 29 ซ. ชิดลม ถ. เพลินจิต เขต ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
  Tel. 02-650-3532-3 Fax. 02-650-3534 สอบถามข้อมูล : info@ieo.co.th www.ieostudyabroad.com  IEO Service
  Air Ticket IELTS Calling Card
  IELTS IELTS ISIC Card
  Tax Back Translation VISA
  Travel Insurance Travel Insurance


   ค้นหารวดเร็วทันใจด้วย Google

  Valid CSS!

  
  Copyright © IEO Study Abroad CO.,Ltd All right reserved.
  Room 11A, th Floor. Vanissa Bldg. 29 Soi Chitlom Ploenchit Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand Tel : 0-2650-3532-3 Fax : 0-2650-3534
   ติดต่อเว็บมาสเตอร์ | แจ้งปัญหาการใช้งาน | Banner Exchange | เพื่อการแสดงผลที่สมบูรณ์ กรุณาอัพเดท Browser ให้เป็น Version ล่าสุด